Dvojjazyčné sekce představují jedinečný prvek francouzsko-českých vztahů a od svého vzniku jsou přímo ohniskem spolupráce v oblasti školství. Nabízejí studium na špičkové úrovni, a proto působí doslova jako „živná půda“ pro budoucí frankofonní elity a jsou chloubou politiky jazykové spolupráce Francouzského velvyslanectví v České republice. Proto jsou od počátku prioritou jak pro Francouzské velvyslanectví, tak pro české ministerstvo školství.

Studijní plán dvojjazyčných sekcí

Studijní plán dvojjazyčných sekcí je v současné době rozložen do šesti let, po nichž následuje dvojjazyčná maturita, zatímco české maturitě předchází studium čtyřleté.
Během prvních dvou let probíhá intenzivní výuka francouzštiny - 9 hodin týdně v prvním a 10 hodin týdně ve druhém ročníku.
V následujících čtyřech letech mají studenti rozšířenou výuku francouzského jazyka (5 hodin týdně) a některé nejazykové předměty (matematika, fyzika, chemie, dějepis, zeměpis) jsou vyučovány ve francouzštině.

Dvojjazyčná francouzsko-česká gymnázia neposkytují vzdělání zaměřené pouze na jazyky, ale orientují se převážně na přírodní vědy, a navíc umožňují dosáhnout vynikající úrovně v mluvené i psané francouzštině. Jedinečnost tohoto studia spočívá ve spojení dvou pedagogických přístupů - „české tradice“, která klade důraz na množství faktů a memorování, a francouzského přístupu, který rozvíjí metody argumentace a praktické dovednosti. Tuto výuka lze taktéž označit za „bikulturní“.

Na celostátní úrovni působí koordinační centrum, které bdí nad dodržováním učebních osnov, aby studenti všech čtyř sekcí byli na srovnatelné úrovni a vyhověli požadavkům závěrečné zkoušky. Také proto jsou znalosti studentů všech dvojjazyčných sekcí každoročně ověřovány prostřednictvím testů, a to jak z francouzštiny, tak i ze všech ve francouzštině vyučovaných nejazykových předmětů.

Na závěr pátého ročníku studenti skládají první část maturity, zkoušku z jazyka. Jedná se o písemnou a ústní zkoušku z češtiny a z francouzštiny. Na konci šestého ročníku pak následuje povinná písemná zkouška z matematiky a ze dvou dalších ve francouzštině vyučovaných nejazykových předmětů podle volby studenta, všechny ve francouzštině. Ústní zkoušku studenti skládají ze dvou předmětů podle vlastního výběru, a to buď v češtině nebo ve francouzštině. K dosažení dvojjazyčné maturity je třeba složit celkem sedm zkoušek (oproti čtyřem ústním zkouškám české podoby maturity).

Zkoušky jsou shodné pro studenty všech česko-francouzských i slovensko-francouzských sekcí (výjimku představuje jen dvojice dějepis-zeměpis, kterou na Slovensku nahrazuje biologie).

Všichni absolventi dvojjazyčných sekcí si přejí pokračovat ve studiu na vysoké škole a jejich průměrná úspěšnost při přijímacích zkouškách je 97% (přičemž celorepublikový průměr je 50%). Vybírají si zpravidla studium filozofie, ekonomie, politologie, medicíny, práv, přírodovědných nebo technických oborů.

Sedm univerzit v České republice nabízí také výuku ve francouzštině, což čerstvým maturantům dává možnost pokračovat na vysokoškolské úrovni v cestě za špičkovým vzděláním, a to v oblasti managementu, ekonomie, práva, veřejné správy a společenských věd (evropská studia).

Jak se dostat na dvojjazyčné gymnázium?

Je třeba projít výběrovým řízením …

Ke studiu na dvojjazyčné česko-francouzské sekce jsou koncem dubna na základě výsledků přijímacího řízení přijímáni žáci, kteří úspěšně ukončili sedmou třídu základní školy (odpovídá třídě „cinquième“ francouzského školského systému). Přijímací zkoušky na dvojjazyčná gymnázia se konají ve stejný den jako přijímací řízení na „normální“ gymnázia. Žáci se tedy už v době podávání přihlášky musí rozhodnout, zda se budou ucházet o studium na dvojjazyčném či na tradičním gymnáziu.

Každá škola si připravuje „své“ vlastní přijímací zkoušky a žáky si vybírá na základě výsledků dosažených při přijímacím řízení. Teoreticky si žáci mohou svobodně vybrat jakékoli gymnázium, na kterém budou přijímací zkoušky skládat, smějí však podat jen jednu přihlášku. Tím dochází k určitému předběžnému výběru, neboť jen nejlepší studenti se ucházejí o studium na nejlepších školách.

Přijímací řízení se skládá ze zkoušky z matematiky, z českého jazyka a z testu všeobecných znalostí a vědomostí.

Předchozí znalost francouzštiny se nevyžaduje.

Více informací: Kontakty a seznam dvojjazyčných česko-francouzských sekcí