V České republice existují v rámci univerzitních studií různé frankofonní obory. Tyto obory mají za cíl vzdělávat studenty jak v různých oborech, tak ve francouzském jazyce a kultuře.

MBA - MAE Francouzsko-českého institutu řízení (rok vzniku : 1991)

Partneři : Vysoká škola ekonomická Praha (VŠE) – Univerzita  Lyon 3

IFTG, který je součástí Vysoké školy ekonomické v Praze, poskytuje ročně (od roku 1990) asi třiceti absolventům vysokých škol možnost postgraduálního studia zaměřeného na podnikový management. Roční studium v Praze, organizované ve spolupráci s francouzským Institutem podnikového řízení v Lyonu (IAE Lyon-Institut d’Administration des Entreprises), umožňuje získat francouzský diplom MAE (MBA) -Master Univerzity Lyon 3 v oboru « Management et Administration des Entreprises » (bývalý DESS-CAAE).

Po jazykové přípravě následuje 10 týdnů odborné výuky vedené francouzskými profesory z partnerských francouzských univerzit a českými profesory z VŠE. Nedílnou součástí studijního programu je minimálně tříměsíční stáž v podniku a obhajoba závěrečné práce napsané ve francouzštině před smíšenou francouzsko-českou komisí.

http://iftg.vse.cz/
Kontakt : karetovv@vse.cz

 

Francouzsko-české magisterské studium veřejné správy M.F.T.A.P. (rok vzniku : 1999)

Partneři : Masarykova univezita Brno - IPAG Univerzity  Rennes 1

 Jedná se o francouzsko-český magisterský studijní program veřejné správy ukončený dvojím diplomem, jednak vysokoškolským diplomem z Ekonomicko-správní fakulty (ESF) Masarykovy univerzity v Brně a oprávněním k užívání akademického titulu "Inženýr", jednak diplomem stupně "Master" z Institut de préparation à l'administration générale (IPAG) Université de Rennes 1.

Tento dvojjazyčný studijní program zajišťuje specifickou přípravu studentů pro působení v oblasti veřejné správy s hlubším zaměřením na regionální reformu a českou veřejnou správu v evropské perspektivě. Výuka, která probíhá na Ekonomicko-správní fakultě (ESF) v Brně, je vedena z poloviny ve francouzštině a z poloviny v češtině. Téměř šest set hodin přednášek tohoto cyklu zajišťují jak vysoce kvalifikovaní pedagogové z obou partnerských univerzit, tak odborníci z praxe. Kromě předepsaných přednášek mohou studenti své vědomosti rozšířit v rámci nabízených konferencí a cvičení. Právoplatnou součástí tohoto studijního programu je též povinná pracovní stáž v institucích veřejné správy v České republice a ve Francii.

 http://www.econ.muni.cz/uchazeci-o-studium/nabidka-studia/zakladni-informace-k-bc-a-nmgr-studiu/verejna-sprava-administration-publique

Kontakt :mftap@econ.muni.cz

 

Master automobilového inženýrství (rok vzniku : 2005)

Partneři : České vysoké učení technické (ČVUT) - ENSTA Bretagne v Brestu, Francie – HAN University v Arnhemu, Nizozemsko

Do tohoto magisterského programu jsou přijímáni studenti s ukončeným bakalářským stupněm vysokoškolského vzdělání. « Master » automobilového inženýrství je společným magisterským vzdělávacím cyklem francouzských (ENSTA Bretagne v Brestu a IFP Paris) a českých partnerů (ČVUT Praha) a holandské HAN University v Arnhemu. Studium je dvouleté. V prvním roce programu se výuka uskutečňuje na ČVUT v Praze. První semestr druhého ročníku studia se pak odehrává na jedné z partnerských univerzit – na ENSTA Bretagne, na IFP Paris nebo na HAN v Nizozemsku a v posledním semestru programu absolvují studenti praktickou stáž v automobilovém podniku, po jejímž ukončení musí sepsat a obhájit závěrečnou práci. Absolventi magisterského studijního program ČVUT v Praze + ENSTA Bretagne získají český inženýrský diplom a oprávnění k užívání příslušného titulu a francouzský diplom stupně « Master ». 

http://www.emae.eu/

Kontakt : Gabriela.achtenova@fs.cvut.cz

 

Úvod do francouzského práva (rok vzniku 1995)

Partneři : Univerzita Karlova v Praze - Université Panthéon-Assas, Paris 2

 « Introduction au droit français » je kurz francouzského práva pořádaný Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Université Panthéon-Assas v Paříži, po jehož absolvování mají studenti možnost získat „Diplôme d'université de droit français à la faculté de droit de l'Université Charles de Prague“ vydávaný výše uvedenou francouzskou univerzitou.

Kontakt : tomasekm@prf.cuni.cz 

 

Francouzská specializace IMS FSVUK (rok vzniku 1998)

Partneři : FSVUK, CEFRES, Université Paris 1, IEP Paris

Tento specializovaný studijní program je určený studentům magisterského stupně oboru Západoevropská studia a Evropská studia Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze. Absolvování tohoto dvouletého cyklu opravňuje k získání certifikátu « Francouzská studia » vydávaného FSV UK, který je přílohou k magisterskému diplomu.

Výuka v rámci této specializace je tématicky zaměřena na moderní francouzskou kulturu a historii, na francouzský politický systém, na francouzskou zahraniční politiku, na problematiku Francie v EU a na česko-francouzské vztahy. Na realizaci tohoto specializovaného studijního programu se spolupodílí Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách v Praze (CEFRES) a partnerské univerzity (Université Paris I, IEP Paris), na něž mohou studenti vycestovat na studijní pobyt.  

http://zes.fsv.cuni.cz/KZS-63.html

Kontakt : eliska@tomalova.cz

 

Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod F.J.E.M.O (rok vzniku 2005)

Partneři : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Université de Bretagne-Sud

Jedná se o tříletý bakalářský studijní program, který zájemcům umožňuje prohloubit nejenom jejich jazykové znalosti v administrativně-právní sféře, ale i získat nové vědomosti z oblasti českého, evropského a mezinárodního práva a ekonomie. Od roku 2007 pak tento vzdělávací cyklus vybraným uchazečům umožňuje získat dva bakalářské diplomy (jeden z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a druhý z Université de Bretagne-Sud), které ještě zvyšují prestiž tohoto studijního oboru. V tomto případě probíhají první dva roky studia na mateřské univerzitě v České republice a poslední rok se odehrává na partnerské francouzské univerzitě. Jelikož výuka probíhá ve francouzském a anglickém jazyce, musí uchazeči o tento bakalářský program prokázat jazykové znalosti na úrovni minimálně A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky.

http://uro.ff.jcu.cz/ustav-romanistiky

Kontakt : petru@ff.jcu.cz