Bakalářské studium: exaktní, technologické a zdravotnické vědy

 
Tyto vědecky zaměřené obory nabízejí velmi široké spektrum odborností a možností dalšího studia v rámci navazujících magisterských programů buď na univerzitě či technicky zaměřené vysoké škole. Tento typ bakalářského studia je nejvhodnější pro absolventy maturitní zkoušky se zaměřením na exaktní vědy. Existují ovšem také vyrovnávací programy pro studenty, kteří absolvovali maturitní zkoušku s jiným zaměřením.

Tyto vědecky zaměřené obory nabízejí velmi široké spektrum odborností a možností dalšího studia v rámci navazujících magisterských programů buď na univerzitě či technicky zaměřené vysoké škole.

Tento typ bakalářského studia je nejvhodnější pro absolventy maturitní zkoušky se zaměřením na exaktní vědy. Existují ovšem také vyrovnávací programy pro studenty, kteří absolvovali maturitní zkoušku s jiným zaměřením. 

Hlavní obory v rámci exaktních, technologických a zdravotnických věd

 • Bakalářský program z matematiky

     

Program: vedle „tradičních“ matematických seminářů (algebra, analýza, geometrie…) se studuje také informatika v rámci hodin digitálního modelování a simulace nebo práce se softwarem… Obory se mohou přizpůsobovat podle zvolené specializace, např. finance, kryptografie, modelování, simulace atd.

Další informace viz: Licence de mathématiques

 • Obor matematika a informatika aplikované v humanitních a sociálních vědách (tzv. miashs)

Program: matematika, informatika, humanitní a společenské vědy (ekonomie, psychologie…).

 • Obor fyzika

Program: optika, mechanika, elektromagnetika, termodynamika, kvantová fyzika, základní fyzika, aplikovaná fyzika… Formulování fyzikálních programů pro informatické zpracování a využívání výsledků.

Další informace viz: Licence de physique

 • Obor fyzika a chemie

Program: fyzika a chemie, jejichž poměr se může lišit podle konkrétní univerzity. Společným základem je přístup spojující pozorování, experimentování a modelování. Velký prostor je věnován matematickým a informačním nástrojům.

 • Obor biologie a vědy o Zemi

Program: biologie, biochemie, geologie, ekologie, zemědělské vědy na základě zvolené specializace (vědy o Zemi, Vesmíru či environmentální biologie).

 • Obor vědy o Zemi

Pro zájemce o geologii, oceánologii, vulkanologii…

Program: základy geologie, uvedení do základních geologických aplikací (paleontologie, mineralogie, petrologie, hydrologie…), exaktní vědy (matematika, fyzika, chemie, biologie a informatika), které se objevují v geologických aplikacích.

Následují různě zaměřené programy: geologie ve stavebnictví, těžařství ropy a dalších surovin, geologie a životní prostředí, hydrogeologie…

Další informace viz: Licence des sciences de la Terre

 • Obor biologie

Program: molekulární, buněčná biologie, genetika, biologie živých organismů a botanika, ale také vědecké disciplíny (fyzika, chemie a matematika) užívané v různých biologických aplikacích.

Studijní programy přinášejí orientaci v biochemii, buněčné biologii, molekulární biologii a genetice, biotechnologii, vědách o Zemi a životním prostředí…

Další informace viz: Licence de biologie

 • Obor informatika

Program: základy algoritmů a programování, sítě a systémy, databáze, Internet, vytváření softwarů. Významné místo patří matematice (algebra, analýza atd.), výuka se postupně stále více soustředí na přípravu projektů.

Vybírat lze z celé řady cyklů: bio-informatika, matematická informatika, informatika-elektronika, MIAGE (informatika aplikovaná na řízení podniků)…

Další informace viz: Licence d'informatique

 • Obor elektronika, elektrotechnika, automatizace (3EA)

Program: základy elektroniky, elektrotechniky, automatizace a průmyslové informatiky (výpočetní systémy, programování, supervize…). Patří sem také informatika a výuka CAD (projektování podporované počítačem) užívané při realizaci elektronických obvodů. Praktické semináře (TP) rozvíjejí schopnosti v měření, instrumentaci a kontrole.

Další informace viz: Licence d'électronique

 • Obor mechanika

Program: mechanika pevných i kapalných těles (hydraulika, aerodynamika), odpor materiálů a elasticita, tepelné transfery. Dále také počítačem podporované projektování (CAD), výpočtové metody a číselné modely.

Teoreticky zaměřené studijní programy se soustředí na modelování a mechanické výpočty. Další jsou zaměřeny na strojírenství, aeronautiku,  mechatroniku, termiku či akustiku.

Další informace viz: Licence en mécanique

 • Obor stavební vědy

Program: mechanika těles různého skupenství, nosných struktur a povrchů, odolnost materiálů. Dále inženýrské techniky, především počítačem podporované projektování a design (CAD). Seznámení se s odvětvím stavitelství a veřejných staveb a jednotlivých projekčních fází (výběrové řízení až dodání stavby, řízení stavebních prací).

Další informace viz: Licence en génie civil

 • Obor vědy a technologie

Program: Obsah tohoto pluridisciplinárního vědeckého vzdělání se může lišit podle zvolené univerzity. Klade důraz na matematiku, informatiku, elektroniku, případně na fyziku, chemie či biologii, nebo i jiné předměty.

 • Obor inženýrské vědy

Program: tento pluridisciplinární bakalářský obor zahrnuje široké spektrum předmětů, jejichž obsah se může lišit podle zvolené univerzity. Cílem je poskytnout studentům solidní společný základ v exaktních vědách (matematika, fyzika, informatika a další) a dodatečný čas před rozhodnutím o dalším typu studia. Od druhého ročníku je možné zvolit si specializaci. Výuka si klade za cíl rozvíjet praktické dovednosti formou experimentů v praktických seminářích, prací na projektech a týmovou prací.

Ve všech bakalářských programech jsou zastoupeny praktické semináře a projekty.

 • Obor zdravotnické vědy

Tento bakalářský program je určen studentům, kteří si přejí kombinovat klasické vědní disciplíny s vědami specifickými pro oblast péče o zdraví. Je také volbou pro ty, kdo se po prvním společném ročníku zdravotnických oborů (PACES) rozhodnou změnit typ studia. 

 Program: tento obor nabízí společný vědecký základ (buněčná a molekulární biologie, organická chemie, biochemie, fyzika, matematika, fyziologie a další) ve spojení s další, specializovanější výukou (biostatistika, biofyzika, imunologie, infekční biologie, biochemie potravin atd.). K dalším studovaným předmětům patří angličtina, psaný i mluvený projev a úvod do vědecké výzkumné práce. Studenti si postupně vybírají další specializaci.

Po absolvování druhého či třetího ročníku bakalářského studia umožňují některé univerzity nejlepším studentům na základě vyhodnocení studijních výsledků přestoupit do druhého ročníku medicíny.

 • Obor vědy a techniky tělesných a sportovních aktivit (STAPS)

Bakalářský program STAPS vyžaduje dobrou fyzickou zdatnost, ale věnuje se i teorii. Vyžaduje všestranný profil a značné osobní nasazení.

Další informace viz: Licence de STAPS