Portrét organizace vysokoškolského studia ve Francii

Na francouzských vysokých školách rozlišujeme dva typy hodin :

- Cours magistraux - přednášky

Jedná se o přednášky v sálech pro 100 až 1000 posluchačů formou výkladu profesora, který si studenti zapisují. Tyto přednášky jsou často obsaženy ve skriptech (brochure polycopiée), vydávaných profesorem a poskytovaných vždy na konci semestru pro přípravu ke zkouškám.

- Travaux dirigés - travaux pratiques – semináře, cvičení

Tzv. TP (Travaux Pratiques) a TD (Travaux Dirigés) se konají v užších skupinách, jsou ilustrací přednášek, praktickým využitím a prohloubením teoretických znalostí z přednášek. Semináře jsou povinné, zatímco účast na přednáškách se nekontroluje.

Akademický rok

Akademický rok začíná ve Francii v září či říjnu a končí v květnu nebo červnu, podle toho, o jaké vzdělávací zařízení nebo o jaký druh vzdělání se jedná.

Součástí univerzitního roku jsou i prázdniny : dva týdny na přelomu prosince a ledna, zahrnující vánoční a novoroční svátky, dva týdny v únoru (zimní prázdniny), dva týdny na jaře koncem března nebo začátkem dubna (velikonoční prázdniny). Letní prázdniny trvají přes dva měsíce a zahrnují vždy měsíc červenec a srpen. Kontrola a hodnocení znalostí Na francouzských vysokých školách se setkáváme se dvěma typy kontrol znalostí:

Zkoušky

Kontrolní testy (contrôle continu), umožňující hodnocení nabytých znalostí formou krátkých testů v průběhu celého roku v každém studovaném předmětu.

Zkoušky (examens), při kterých se zkouší znalosti z celých předmětů v průběhu několika dnů. Jedná se tedy o kompletní zkoušku, která se opakuje dvakrát ročně. Na univerzitě jsou hodiny v jednotlivých předmětech uspořádány do tzv. modulů (sourodé soubory hodin), které se sčítají : diplom pak bude obsahovat "n" modulů. Některé z nich jsou povinné, jiné volitelné. Získání takového modulu je nevratné.