Práce ve Francii během studií a po studiích
photo: Olivier Vasseur (FlickR)

> Práce ve Francii během studií

Každý zahraniční student má právo pracovat během svých studí ve Francii od okamžiku zápisu na vysokoškolské zařízení, kdy mu vzniká nárok na studentský režim sociálního zabezpečení (a ve chvíli, kdy má své povolení k pobytu, není-li občanem Evropského společenství). Snaha o vylepšení příjmu u stutentů je zcela běžná. Práce na poloviční úvazek ve Francii nepokryje veškeré výdaje, jedná se jen o výdělek na přilepšenou. To je důležité ! Právo na práci během studií se týká všech studentů, včetně těch, kteří přijíždějí do Francie poprvé nebo kteří jsou zapsáni v prvním ročníku. Týdenní pracovní doba je dnes ze zákona ve Francii průměrně 35 hodin. Předpisy umožňují zahraničním studentům odpracovat 822,5 hodin za rok. To odpovídá polovičnímu pracovnímu úvazku v týdnu (tedy 17 hodinám týdně) a plnému úvazku po dobu tří měsíců za sebou i přerušovaně. Student může pracovat i více (20 až 25 hodin týdně), ale doba Dočasného pracovního povolení (Autorisation Provisoire de Travail – viz dále) pak bude zkrácena. Ve Franci existuje minimální mzda zvaná SMIC (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) , která dosahuje výše 8,27 eur hrubého (to znamená před odpočtem povinných sociálních odvodů, asi 20%) za hodinu vykonané práce. Po získání pracovní smlouvy či příslibu zaměstnání ze strany nějakého podniku musí studenti, kteří nejsou občany Evropských společenství ani Evropského hospodářského prostoru získat Dočasné pracovní povolení (Autorisation Provisoire de Travail - APT) u oficiálního pracovního úřadu (Direction Départementale du Travail et de l'Emploi - DDTE - Okresní ředitelství práce a zaměstnanosti).

> Práce ve Francii po studiích

Po ukončení studia se můžete stát zaměstnancem francouzského podniku, i když nejste občanem Evropského společenství. Musíte si v takovém případě zajistit změnu statutu (ze studenta se stáváte zaměstnancem) a musíte se podrobit specifickému administrativnímu řízení. Podle vašeho bydliště získáte informace nezbytné pro vytvoření vaší dokumentace u příslušné radnice, policejního komisariátu, podprefektury či prefektury. Musíte především předložit pracovní smlouvu nebo nabídku k zaměstnání vystavenou francouzským podnikem. Při zhodnocení vaší žádosti úřad přihlédne k určitým kritériím, k nimž patří například motivace podniku, váš profil či délka studií. Je-li vaše žádost přijata (což není samozřejmé), bude vám vydáno povolení k dočasnému pobytu se zmínkou "salarié" (zaměstnanecké). Více informací naleznete na stránkách "service public.fr". Regionální střediska univerzitních a školních budov (CROUS) nabízejí v každém francouzském kraji pracovní místa určená studentům.