Společné francouzsko-české magisterské programy

 

Economie, Pravo, politicky vědy (ve Ceské Republice)

Bakalařský programy

--Úvod do francouzského práva - Univerzita Karlova v Praze - Université Panthéon-Assas, Paris 2--

« Introduction au droit français » je kurz francouzského práva pořádaný Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s Université Panthéon-Assas v Paříži, po jehož absolvování mají studenti možnost získat „Diplôme d’université de droit français à la faculté de droit de l’Université Charles de Prague“ vydávaný výše uvedenou francouzskou univerzitou.

Kontakt : tomasekm@prf.cuni.cz


--Francouzský jazyk pro evropský a mezinárodní obchod F.J.E.M.O - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - Université de Bretagne-Sud--

Jedná se o tříletý bakalářský studijní program, který zájemcům umožňuje prohloubit nejenom jejich jazykové znalosti v administrativně-právní sféře, ale i získat nové vědomosti z oblasti českého, evropského a mezinárodního práva a ekonomie. Od roku 2007 pak tento vzdělávací cyklus vybraným uchazečům umožňuje získat dva bakalářské diplomy (jeden z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích a druhý z Université de Bretagne-Sud), které ještě zvyšují prestiž tohoto studijního oboru. V tomto případě probíhají první dva roky studia na mateřské univerzitě v České republice a poslední rok se odehrává na partnerské francouzské univerzitě. Jelikož výuka probíhá ve francouzském a anglickém jazyce, musí uchazeči o tento bakalářský program prokázat jazykové znalosti na úrovni minimálně A2 Evropského referenčního rámce pro jazyky.

http://uro.ff.jcu.cz/ustav-romanistiky

Kontakt : petru@ff.jcu.cz


--Francouzská specializace IMS FSVUK - Univerzita Karlova v Praze- CEFRES, Université Paris 1, IEP Paris--

Výuka v rámci této specializace je tématicky zaměřena na moderní francouzskou kulturu a historii, na francouzský politický systém, na francouzskou zahraniční politiku, na problematiku Francie v EU a na česko-francouzské vztahy.

http://zes.fsv.cuni.cz/KZS-63.html

Kontakt : eliska@tomalova.cz


Magistersky programy


--FRANCOUZSKO-ČESKÝ INSTITUT ŘÍZENÍ (IFTG) - VŠE PRAHA--

IFTG, který je součástí Vysoké školy ekonomické v Praze, poskytuje ročně (od roku 1990) asi třiceti absolventům vysokých škol možnost postgraduálního studia zaměřeného na podnikový management. Roční studium v Praze, organizované ve spolupráci s francouzským Institutem podnikového řízení v Lyonu (IAE Lyon-Institut d’Administration des Entreprises), umožňuje získat francouzský diplom MAE (MBA) -Master Univerzity Lyon 3 v oboru « Management et Administration des Entreprises » (bývalý DESS-CAAE).
Po jazykové přípravě následuje 10 týdnů odborné výuky vedené francouzskými profesory z partnerských francouzských univerzit a českými profesory z VŠE. Nedílnou součástí studijního programu je minimálně tříměsíční stáž v podniku a obhajoba závěrečné práce napsané ve francouzštině před smíšenou francouzsko-českou komisí.

Institut Franco-Tchèque de Gestion
Nám.W.Churchilla 4
130 67 PRAHA 3
tel : 224098537
fax : 224098837
E-mail : karetovv@vse.cz
Web :http://iftg.vse.cz


--Magisterský studijní program « Veřejná správa » - Masarykova univerzita Brno--

Magisterský studijní program « Veřejná správa » byl založen v roce 2002 Masarykovou univerzitou v Brně a Univerzitou Rennes I. Studijní program je zaměřen na veřejnou správu a ekonomii obecně, se specifickou výukou české a francouzské situace v evropské perspektivě.
Jedná se o dvouleté studium uznávané jak v České republice, tak ve Francii. Je přístupné frankofonním studentům s diplomem Bakalář ze všech univerzit.
Cílem tohoto frankofonního studijního programu je formovat bilingvní pracovníky státní správy s dobrými znalostmi české a francouzské administrativy s prerspektivou uplatnění v českém veřejném sektoru, v podnicích orientovaných na Francii nebo také pokračování studií ve Francii.

KONTAKT:

Delphine Strohl

Master franco-tchèque d’administration publique
Fakulta ekonomicko-správní univerzity Masarykovy

Lipova 41a
602 00 BRNO

Tél. : (+420) 549 493 075
E-Mail : mftap@econ.muni.cz ou brno@campusfrance.org
Site internet : www.econ.muni.cz/mftap


Diplômes d'ingénieur


--Double Degree in Industrial Engineering (rok vzniku 2009)-Vysoké učení technické Brno /Arts et Métiers ParisTech Centre de Cluny---

Jedná se o navazující dvouletý magisterský program, jehož cílem je připravit absolventy na práci v oblasti strojírenských technologií a výrobní techniky, se zaměřením na leteckou výrobu. Před nástupem na tento specializovaný cyklus musí čeští studenti v rámci bakalářského stupně vysokoškolských studií absolvovat roční pobyt na francouzské univerzitě. Závěrečný ročník tohoto navazujícího studia probíhá opět na partnerské vysokoškolské instituci v zahraničí. Během něj studenti kromě výuky absolvují i stáž ve strojírenském podniku. Pro francouzské studenty tohoto programu začíná magisterské studium ročním pobytem v zahraničí, přičemž následné řešení diplomové práce se může opět uskutečňovat v České republice.
Tento navazující magisterký cyklus je zakončen sepsáním a obhajobou diplomové práce před mezinárodní komisí. Po úspěšném zakončení studia obdrží absolventi dva plnohodnotné inženýrské diplomy z obou partnerských akreditovaných vysokých škol.

http://ensam.fme.vutbr.cz/?lang=en

Kontakty :
Prof. Ing. Miroslav PISKA
Tel: (+420) 541 142 555

piska@fme.vutbr.cz


--Master study Applied electronics & embedded systems (rok vzniku 2009)-Západočeská univerzita Plzeň /Francouzská univerzita: ESIEE Paris--

Jedná se o společný navazující magisterský studijní program, který je zakončen ziskem dvojího diplomu z obou partnerských univerzit. Výuka probíhá střídavě ve Francii a v České republice, proto je u uchazečů o studium vyžadována dobrá znalost francouzštiny a angličtiny.

http://dd-uwb-esiee.zcu.cz/en/index.php

Kontakt :
Vjeceslav GEORGIEV
Tel : (+420) 377 634 275
georg@kae.zcu.cz


---Master - Strojírenství a průmysl-Západočeská univerzita Plzeň /Ecole centrale Marseille---

Kontakt :
Jiri POLANSKY
polansky@kke.zcu.cz


--Master « Automobilové inženýrství » - České vysoké učení technické Praha/ENSTA Brest--

Do tohoto magisterského programu jsou přijímáni studenti s ukončeným bakalářským stupněm vysokoškolského vzdělání. « Master » automobilového inženýrství je společným magisterským vzdělávacím cyklem francouzských (ENSTA Bretagne v Brestu a IFP Paris) a českých partnerů (ČVUT Praha) a holandské HAN University v Arnhemu. Studium je dvouleté. V prvním roce programu se výuka uskutečňuje na ČVUT v Praze. První semestr druhého ročníku studia se pak odehrává na jedné z partnerských univerzit – na ENSTA Bretagne, na IFP Paris nebo na HAN v Nizozemsku a v posledním semestru programu absolvují studenti praktickou stáž v automobilovém podniku, po jejímž ukončení musí sepsat a obhájit závěrečnou práci. Absolventi magisterského studijního program ČVUT v Praze + ENSTA Bretagne získají český inženýrský diplom a oprávnění k užívání příslušného titulu a francouzský diplom stupně « Master ».

Další informace :
http://www.emae.eu/


kontakt.

Dr. Ing. Gabriela Achtenova
Fakulta Strojni ČVUT
Tel: (+420) 224 35 24 99
E-Mail : gabriela.achtenova@fs.cvut.cz

francouštiny Lingvisticky programy

Magisterský programy

---Lingvistické teorie a praxe : jazykověda (rok vzniku 2009)-Jihočeská univerzita České Budějovice /Univerzita Paris Descartes – Sorbonne---

Toto francouzko-české navazující magisterské studium, jehož absolventi získají dvojí diplom - z české a z francouzské univerzity, si klade za cíl vychovávat specialisty v oblasti lingvistiky, kteří najdou uplatnění zejména ve sféře vzdělávání, vědy a výzkumu, mezinárodních vztahů či v překladatelské praxi. Studium je dvouleté. První rok studia se odehrává v České republice a druhý pak ve Francii. Výuka probíhá ve francouzském jazyce, tudíž uchazeči o toto studium musejí prokázat znalost francouzštiny minimálně na úrovni C1 Evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ).

Kontakt :

PhDr. Ondřej PESEK, Ph.D.
Tel : (+420) 387 774 905
onpesek@ff.jcu.c z


---výuku francouzštiny pro cizince, ve škole a na pracovišti- Západočeská univerzita v Plzni/Université d'Artois, Arras---

Kontakt :

Doc.PhDr Marie FENCLOVÁ
fenclova@kro.zcu.cz


--Master Lettre, Littérature, Francophonies -Masarykova univerzita Brno a Université Paris-Est – Créteil-Val de Marne--

Toto francouzko-české navazující magisterské studium, jehož absolventi získají dvojí diplom - z české a z francouzské univerzity, si klade za cíl vychovávat specialisty v oblasti lingvistiky a literatury, kteří najdou uplatnění zejména v oblasti vzdělávání, kultury, vědy a výzkumu. Studium je dvouleté. První rok studia je absolvován na Masarykově univerzitě, druhý na UPEC ve Francii. Diplomová práce je psána francouzsky pod dvojím vedením a obhajuje se před smíšenou česko-francouzskou komisí.
Kontakty:

- prof. PhDr. Petr Kyloušek, CSc.
kylousek@phil.muni.cz


Source: 
CampusFrance